Prijavite se na naše e-novice in prejmite popust 4 € pri prvem nakupu
Domov Reklamacijski pogoji

Reklamacijski pogoji

Družba EMOS SI, d.o.o., s sedežem na naslovu Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, DŠ 58646418, vpisana v registru pri Okrožnem sodišču Celje, vložek št. 1/02241/00 (v nadaljevanju kot prodajalec) vzpostavlja v skladu z obligacijskim in tržnim zakonikom ter zaradi interesa varovanja potrošnika /v nadaljevanju kot kupec/ sledeče reklamacijske pogoje, ki pokrivajo le kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem in kupcem s pomočjo instrumentov komunikacije na razdaljo.

 

Člen I - SPLOŠNE DOLOČBE


    Prodajalec odgovarja kupcu za napako na prodanem blagu, ki se pojavi na blagu po prevzemu blaga in v garancijskem roku /v nadaljevanju kot garancija/.
    Pri prodaji potrošnega blaga je garancija 24 mesecev, ki začne veljati od prevzema blaga kupca, pri čemer veljajo enaka pravila kot pri obvezni 12 mesečni garanciji.
    Kupec takoj ob prevzemu blago pregleda.
    Če kupec ugotovi, da dobavljeno blago ima napako, zagotovi zaznamek te napake in z nabavnim dokumentom dokaže nakup blaga od prodajalca.
    Oseba določena za reševanje reklamacijskih postopkov je pri prodajalcu reklamacijski tehnik, dosegljiv na sedežu podjetja v Šempetru, Rimska cesta 92, tel. št. 08/205 17 21.
    Prodajalec prevzema odgovornost za vse stvarne napake na izdelkih EMOS SI, d.o.o.. Potrošnik, ki je v roku 2 mesecev od ugotovitve napako njej obvestil prodajalca, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

    -       odpravi napako na blagu ali

    -       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

    -       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

    -       vrne plačani znesek.


Člen II - REKLAMACIJSKI POSTOPEK

O pravilno oddani reklamaciji s strani kupca se odloči reklamacijski tehnik takoj, pri kompliciranih zadevah najkasneje v roku 3. delovnih dni. V ta rok se ne šteje doba potrebna za strokovno ocenitev napake. Reklamacijski tehnik skrbi za natančno evidenco prejetih reklamacij.
 
Reklamacijo vključno z odstranitvijo napake mora reklamacijski tehnik reševati brez odlaganja, najkasneje v roku 30 dni od dneva odobritve reklamacije, če se s kupcem ne dogovori o podaljšanju roka.

Če gre za napako, ki se lahko odstrani, ima kupec pravico, da je pravilno in v roku odstranjena, in reklamacijski tehnik ima obveznost napako brez odlaganja odstraniti. Če to ni, glede na lastnosti napake, nesorazmerno, lahko reklamacijskii tehnik izdelek zamenja z novim oz. če je napaka samo na posameznem delu izdelka, zamenja samo ta del. Če ta postopek ni izvedljiv, lahko reklamacijski tehnik odobri kupcu primeren popust oz. kupec ima pravico odstopiti od pogodbe.

Če gre za napako, ki je ni mogoče odstraniti in ki preprečuje, da bi kupec uporabljal kupljeni izdelek kot izdelek brez napak, ima kupec pravico, da je izdelek zamenjan z novim oz. kupec lahko odstopi od pogodbe.

Isto pravico ima kupec, če gre za napake, ki se lahko odstranijo, vendar kupec ne more glede na ponavljajočo napako oz. večje število napak izdelek redno uporabljati.
 
Če gre za druge napake, ki jih ni mogoče odstraniti in kupec ne zahteva zamenjavo izdelka, ima kupec pravico do primernega popusta oz. kupec lahko odstopi od pogodbe.
 

Člen III - OBSEG GARANCIJE


    Pravice iz odgovornosti za napake izdelka, za katerega velja garancijski rok, se končajo, če ni bila napaka javljena reklamacijskemu tehniku v garancijskem roku.
    Ponudnik za napake izdelka ni odgovoren v naslednjih primerih: 


    a) če je napaka očitno povzročena z redno uporabo oz. nepravilno uporabo,

    b) če niso bili upoštevani pogoji strokovne montaže, montaža je bila izvedena s strani firme, ki ni za montažo usposobljena

    c) poškodovanjem varovalnih pečati in nalepk

    d) uporabo izdelka na način in pod pogoji, ki ne odgovarjajo svojimi lastnostmi parametrom navedenim v dokumentaciji priloženi k izdelku

    e) s posredovanjem ne kompletne oz. očitno ponarejene dokumentacije - garancijska izjava, nabavni dokument
     
    Garancija ni vezana zlasti na:

    a) napake povzročene z mehansko poškodbo, elektrostatičnim nabojem, vremenskimi vplivy, elemetarnimi nesrečami itd.

    b) napake povzročene z ne strokovno uporabo, ne upoštevanjem navodil za uporabo, ne zadostnim vzdrževanjem itd.

    c) napake povzročene s priključitvijo na električno omrežje, ki ni v skladu z evropskimi normami.


Člen  IV - KONČNE DOLOČBE

Ti vzpostavljeni reklamacijski pogoji pokrivajo vse kupoprodajne pogodbe sklenjene na razdaljo in se smatrajo kot njihova priloga, če niso direktno v kupoprodajni pogodbi sklenjeni drugi individualni reklamacijski pogoji.
Pripadajoče določbe obligacijskega zakonika in zakona o varstvu potrošnikov imajo prednost pred določbami te reklamacijske smernice, če bi bili z njimi v sporu.

Te reklamacijske pogoje vzpostavlja prodajalec na dan 01.11.2007 s tem, da so z dnem 01.11.2007 prikazani na www.emos-si.si tako, da vsak ima možnost se s njihovim obsegom seznaniti še pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe na daljavo.